Služby ve stavebnictví

Inženýrská a projektová činnost v jednotlivých fázích stavebních projektů:

 • opatření vstupních podkladů,
 • zajištění odborných posudků, stanovisek a studií,
 • zabezpečování majetkoprávní agendy spojené s výstavbou (výkupy, pronájmy, věcná břemena),
 • zabezpečení souhlasu a rozhodnutí o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu a o vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu,
 • vypracování projektové dokumentace,
 • zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení,
 • zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby,
 • autorský a technický dozor ve výstavbě,
 • vedení stavebních záměrů v průběhu jejich provádění,
 • kolaudace,
 • práce po dokončení stavby,
 • konsultační a poradenská činnost,
 • rozbory efektivnosti

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

 • vypracování plánu BOZP na staveništi,
 • provedení oznámení o zahájení prací,
 • činnost koordinátora BOZP na staveništi při realizaci

Kterýkoliv z výkonů a činností možno provést v německém jazyce.

Překlady a přepracování stavební dokumentace

(výkresy, technické popisy, odborné texty)

 • z češtiny do němčiny
 • z němčiny do češtiny